Tehtaan osoite siirretty

- 2021-05-26-

2019/12/10, tehdasosoitteemme muutti Tianhe, Guangzhou, Xintang, Guangzhou itään, Zengceng kaupunki.